Späť

A  U  D  I  T


   Štatutárny audit
   Pre klientov podliehajúcich povinnosti auditu podľa zákona č. 431/2002 Zb.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykonávam priebežný audit účtovnej závierky. Podľa platných predpisov vyslovujem formou správy audítora názor na účtovnú závierku spoločnosti, ktorá zahŕňa súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.
   Je to overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy podľa osobitného predpisu alebo na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovania individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy.

   Neštatutárny audit
   Na základe špecifických požiadaviek vykonávam overenie účtovníctva a ročných účtovných závierok aj pre spoločnosti, ktorým táto povinnosť nevyplýva z uvedeného zákona. Vypracujem audit pri špeciálnych prípadoch alebo javoch, ktoré môžu nastať v spoločnosti. Môže sa jednať napríklad o audit pri vstupe domáceho alebo zahraničného investora, kontrolný audit obehu materiálových zásob alebo financií, atď.